Kabinetsformatie: Eerste reactie politieke partijen en maatschappelijk middenveld

Wepublic heeft de reacties verzameld die zijn gepubliceerd direct na de bekendmaking van het coalitieakkoord. In het akkoord zijn twee nieuwe ministerposten aangekondigd. Er komt een minister Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. Daarnaast komt er een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO). Hier treft u de reacties van zowel de coalitie- als de oppositiepartijen. Tot slot zijn de reeds gepubliceerde reacties verzameld van het maatschappelijk middenveld.

Politieke partijen

VVD

“Met dit plan, met dit regeerakkoord, leggen we een fundament juist ook voor de volgende generaties om weer in staat te zijn hun eigen keuzes te maken en hun eigen leven in te richten. Want dat is wat we willen dat ook in de toekomst mensen het weer beter krijgen dan de huidige generaties.”

Bron: VVD

D66

“Nieuw kabinet wordt een klimaatkabinet: 60% minder co2-uitstoot in 2030, klimaatneutraal in 2050. De komende jaren gaan de gevaarlijke opwarming van de aarde tegen, wordt onze lucht schoner en bouwen we aan de economie van de toekomst met groene banen.”

Bron: D66

CDA

“Als antwoord op de verharding, de versnippering en de polarisatie. En juist daarom kiest het CDA in het nieuwe coalitieakkoord voor: samen bouwen aan een beter Nederland waar ieder mens telt. Een land waar we het samen goed hebben, waar iedereen meedoet en we niemand in de steek laten. Waar welvaart én welzijn, vrijheid én verantwoordelijkheid weer in balans zijn.”

Bron: CDA

CU

“We trekken veel geld uit; voor klimaat, voor betaalbaar wonen, voor perspectief voor gezinnen, voor beter onderwijs, voor een toekomst voor de boeren met kringlooplandbouw, voor goede zorg. We zetten een koers uit voor een langere tijd, meerdere kabinetsperiodes, waarin we zelf de eerste betekenisvolle stappen zullen zetten.”

Bron: CU

Politieke partijen – oppositie

PVV

“Rutte was blijkbaar niet bij de onderhandelingen maar op vakantie. Méér immigratie, méér asiel, méér klimaat- en stikstofgekkigheid, méér geld voor ontwikkelingshulp. En bijna €5 miljard structurele bezuinigingen op de zorg. Schande!’’

Bron: PVV

SP

“De ideeën en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de problemen, gaan nu niet met de oplossingen komen. De schade aan huizen in Groningen, het toeslagenschandaal, de crisis in de zorg, de woningnood, de achterblijvende lonen en pensioenen. Het vertrouwen in de overheid is gedaald tot een historisch dieptepunt. Maar Rutte 3 maakt nu gewoon een doorstart als Rutte 4.”

Bron: SP

PvdA

“De coronacoalitie is het contact met de samenleving kwijt en heeft geen strategie om de pandemie het hoofd bieden. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er 5 miljard euro bezuinigd wordt op de zorg en zorgmedewerkers geen extra salaris tegemoet kunnen zien. Daarnaast stijgen de lonen nauwelijks en blijven gepensioneerden achter.”

Bron: PvdA

GL

“Deze voorstellen zijn de volgende cruciale stukken in de enorme klimaatpuzzel die Europa legt. Toch moeten we ook kritisch zijn: geen van deze wetten is in lijn met het beperken van de opwarming tot 1,5 graad. De methaandoelen zijn te laag en de energie-eisen te slap. Dit decennium is cruciaal voor klimaatactie, maar we schuiven te veel door naar de periode na 2030.”

Bron: GL

PvdD

“Vooruitkijken naar de toekomst? Juist het VVD-beleid heeft dat onmogelijk gemaakt voor woningzoekers, jongeren, toeslagenouders en boeren. En het roer gaat nog steeds niet om. Zo is al het geld van de wereld nog niet genoeg om de scherven van 11 jaar Rutte te lijmen.”

Bron: PvdD

Volt

“Wat verder opvalt is dat er verder hele grote potten geld beschikbaar gaan zijn. En tegelijkertijd weten we dat de afgelopen tien jaar geld eigenlijk niet het probleem is geweest en dat de politieke keuzes en de politieke wil het verschil moeten maken. Ik hoop niet dat we hier over drie jaar gaan staan en dat blijkt dat heel veel geld is uitgegeven maar eigenlijk weinig vooruitgang is geboekt.”

Bron: Volt

JA21

“De komende jaren wordt er niets gedaan aan immigratiebeperking, er komt extra opvang voor illegalen, we zien een klimaatbeleid dat burgers harder in de portemonnee gaat raken en mensen worden sneller van het gas af gedwongen. Voor JA21 is er werk aan de winkel. De rechtste kiezer wordt door VVD en CDA in dit akkoord niet gehoord. De komende jaren zullen wij stevig maar constructief oppositie voeren.”

Bron: JA21

SGP

“De versterking van politie, justitie en defensie is positief. Maar als ik de passages over medische-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs lees, dan ben ik er absoluut niet gerust op welke kant het opgaat.”

Bron: SGP

DENK

“Denk vindt het iets zeggen dat iemand die de afgelopen 10 jaar zo enorm veel mensen heeft geraakt; de slachtoffers in de toeslagen affaire, jongeren die het moeilijk hebben, ondernemers die niet meer snappen van het coronabeleid. Dit moet je de samenleving niet nog een keer aandoen.”

Bron: DENK

BoerBurgerBeweging

“Nieuw regeerakkoord, Oude wijn in nieuwe pakken? BBB vraagt zich as of de coalitiepartijen daad bij hun woorden van vernieuwing gaan voegen. Welke waarden hebben aftreden en politiek afscheid immers nog als ee demissionair kabinet weer missionair wordt.

Bron: BBB

50PLUS

“Het loslaten van de koppeling is zowel discriminerend als kortzichtig. In feite creëert het kabinet daarmee twee niveaus van bestaansminimum: een voor werkenden en uitkeringsgenieters én een voor mensen met enkel AOW.”

Bron: 50PLUS

BVNL

“We hebben aan alles tekort: o.a. woningen, leraren, agenten en zorgpersoneel. Daar biedt het regeerakkoord geen oplossingen voor. Het nieuwe kabinet blijft vasthouden aan de stikstofhoax, waardoor de broodnodige woningbouw niet van de grond komt.”

Bron: BVNL

Fractie den Haan

“Een visie op ouderenbeleid ontbreekt en zonder visie valt nog te bezien of de genoemde punten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.”

Bron: Fractie den Haan

Maatschappelijk middenveld

FNV

“We hebben vandaag goede punten kunnen terugvinden in het gepresenteerde regeerakkoord. Eindelijk lijken onze voorstellen, om de doorgeslagen flex en onzekere contracten een halt toe te roepen, te zijn overgenomen. Het is wel de vraag hoe het nieuwe kabinet deze plannen daadwerkelijk gaat uitwerken.”

Bron: FNV

VNO-NCW

“Van stikstof tot klimaat tot de arbeidsmarkt. De ambitieuze richting van het coalitieakkoord is goed. Dit helpt ons land voorbereiden op de grote transities waar we voor staan. De coalitie kon daarbij gelukkig bouwen op tal van plannen met veel maatschappelijk draagvlak. Nu komt het aan op versnelde uitvoering van al die mooie voornemens.”

Bron: VNO-NCW

BOVAG

“Bovendien moet de sector mobiliteit zijn bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Betalen naar gebruik – een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig – kan daar aan bijdragen. Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde, betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop!”

Bron: BOVAG

NS

“Uit dit coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet groene mobiliteit als sleutel ziet om de grote maatschappelijke problemen van Nederland op te lossen. Heel mooi en hard nodig, want klimaatverandering en woningnood zullen zonder forse investeringen in openbaar vervoer niet worden opgelost. In het akkoord worden die investeringen soms al wel genoemd maar soms ook niet.”

Bron: NS

Evofenedex

“De stappen die het nieuwe kabinet wil zetten op het gebied van duurzaamheid, verbeteren van de infrastructuur en betalen naar gebruik voor alle weggebruikers zullen positief uitpakken voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven.”

Bron: evofenedex

TLN

“Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen.”

Bron: TLN

LandschappenNL

“Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn positief over het feit dat het nieuwe kabinet de aangescherpte natuurdoelen voor alle afzonderlijke Natura2000-natuurgebieden in de wet vast wil leggen. Het regeerakkoord geeft nauwelijks inzicht in hoe het kabinet die samenwerking vorm wil geven.”

Bron: LandschappenNL

NVDE

“De NVDE vindt het goed dat het regeerakkoord wordt verwerkt in de Voorjaarsnota en dan zo snel mogelijk wordt doorgerekend door het PBL. De NVDE is ook blij dat er doelen zijn bepaald voor de iets verdere toekomst, voor 2035 en 2040. Duidelijkheid over de langere termijn is cruciaal voor het bedrijfsleven en netbeheerders om volop mee te kunnen doen.”

Bron: NVDE

Netbeheer Nederland

“De netbeheerders zijn verheugd over de massief te noemen investeringen van het nieuwe kabinet in de uitbreiding van de energie infrastructuur en andere maatregelen, zoals de subsidies voor hybride warmtepompen, een bijmengverplichting voor groen gas en subsidie voor de ombouw van gascentrales.”

Bron: Netbeheer Nederland

LTO

“Het kabinet kiest ervoor om de stikstofreductie van 26% naar 50% in 2030 te brengen. Deze tekentafelverdubbeling is onrealistisch en vraagt het onmogelijke van de beperkte uitvoercapaciteit van de overheid. Het gaat bovendien voorbij aan het brede maatschappelijk gedragen voorstel van onder andere LTO om in te zetten op 40% reductie in 2030.”

Bron: LTO

Urgenda

“Met 35 miljard euro die de coalitie uittrekt om klimaatverandering tegen te gaan, lijkt het klimaat eindelijk topprioriteit te krijgen. We zijn dan ook voorzichtig optimistisch, met name over de 22 miljard die wordt uitgetrokken om de industrie te vergroenen die momenteel voor 40% van de uitstoot verantwoordelijk is.”

Bron: Urgenda

Klimaatakkoord

“Het klimaatpakket in het coalitieakkoord is veelbelovend. Er staan veel punten in die wij als Voortgangsoverleg Klimaatakkoord noodzakelijk vinden om de doelen van Parijs te halen. Hiermee kunnen we vooruit. Aan plannen en geld geen gebrek. Nu wordt het zaak ze allemaal uitgevoerd te krijgen.”

Bron: Klimaatakkoord

Natuur & Milieu

“Natuur & Milieu is blij dat het nieuwe kabinet klimaat benoemt tot één van de grootste prioriteiten van deze tijd. Ook het herstel van de natuur en biodiversiteit krijgt eindelijk forse aandacht. In het regeerakkoord is in totaal 60 miljard euro voor klimaat en stikstof gereserveerd.”

Bron: Natuur & Milieu

MVO Nederland

“Volgens MVO Nederland toont het kabinet lef met stevige doelen en randvoorwaarden voor de toekomst. Deze bieden ondernemers zekerheid en ruimte om te investeren in duurzame innovatie. Daarnaast is het duurzame-bedrijvennetwerk verheugd over de ondersteuning die duurzame (mkb-)bedrijven krijgen.”

Bron: MVO Nederland

Aedes

“Dit Regeerakkoord is goede stimulans voor de volkshuisvesting. De plannen die in de Actieagenda Wonen zijn opgesteld, komen grotendeels terug in het Regeerakkoord. Daar kan de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening direct mee aan de slag. Er komt dan versnelling in de bouw van nieuwe woningen en corporaties krijgen de mogelijkheid om te doen waarvoor ze zijn opgericht: namelijk het zorgen voor goede betaalbare woningen.”

Bron: Aedes

Woonbond

“De Woonbond heeft gemengde gevoelens over het regeerakkoord. De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daar heeft de Woonbond jarenlang voor gestreden. Maar dit afschaffen gebeurt stapsgewijs.”

Bron: Woonbond

Bouwend Nederland

“We zijn blij dat er elk jaar €1,25 miljard wordt uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud, renoveren en vervangen ervan. Ook de nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden goed ontsloten en bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en auto.”

Bron: Bouwend Nederland

VIG

“Het nieuwe kabinet trekt ruim € 1 miljard uit om ons land de komende jaren weerbaar te maken tegen nieuwe pandemieën, aldus het vandaag verschenen Coalitieakkoord. Daarmee komt het akkoord tegemoet aan de oproep die de VIG eerder dit jaar deed om fors te investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen tegen infectieziekten, om beter voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige dreigingen.”

Bron: VIG

V&VN

“In het afgelopen jaar is na een eenmalige en beperkte investering door deze coalitie steeds gezegd: ‘Dit is nog maar het begin, de rest is aan een volgend kabinet’. En nu lopen de vier partijen wéér weg van hun verantwoordelijkheid. Elk gevoel van urgentie lijkt ook bij de doorstart van de coalitie te ontbreken. Daar spreekt geen nieuw elan uit.”

Bron: V&VN

KBO-PCOB

“KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat het kabinet snel duidelijk moet maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet.”

Bron: KBO-PCOB Bron: ANBO

Pensioenfederatie

“De Pensioenfederatie is verheugd dat er een coalitieakkoord ligt. We zijn ook blij dat de coalitie opnieuw bevestigt uitvoering te willen geven aan het pensioenakkoord. Nederland staat voor veel grote uitdagingen, waarvoor in dit coalitieakkoord de randvoorwaarden voor een goede aanpak zijn opgenomen. Het nieuwe kabinet kan nu bijna uit de startblokken en aan het werk.”

Bron: Pensioenfederatie

CNV

“Bijna twee miljoen mensen leven al jaren onzekerheid: zij hobbelen van flexcontract naar flexcontract. We hebben de formerende partijen een advies gegeven om dit probleem op te lossen: het SER-MLT advies. Een grondige, integrale visie op de arbeidsmarkt. Het is goed om te zien dat de formerende partijen dit advies overnemen.”

Bron: CNV

VCP

“In veel sectoren is de rek er al jaren uit door aanhoudende werkdruk en gebrek aan middelen. Professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en uitvoering moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen, de middelen om dit veilig te doen, en maatwerk te leveren waar dat nodig is. Want de overheid moet niet tegenover de burger staan, maar naast de burger.”

Bron: VCP

FME

“FME vindt dat het zojuist gepubliceerde coalitieakkoord de juiste koers voor Nederland uitzet. De coalitie is van plan om ruim 6 miljard euro te investeren in innovatie, met als doel om tot 3% van ons BBP te komen. Daar heeft FME steeds voor gepleit, net als voor de deeltijd-WW die in het akkoord staat.”

Bron: FME

NFU

“Goed nieuws voor studenten en medewerkers dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan onze oproep om flink te investeren. Dit akkoord lijkt universiteiten en umc’s de ruimte te bieden om de basis weer op orde te brengen en zo bij te dragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving voor staat. Zoals klimaat, het lerarentekort en digitalisering.”

Bron: NFU

VNCI

“De Koninklijke VNCI is blij dat in het pakket een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en circulaire economie. Terecht stellen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de industrie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van klimaatverandering.”

Bron: VNCI

NLDigital

“De lat lag niet hoog, maar we mogen wel vaststellen dat het nieuwe coalitieakkoord meer digitalisering bevat dan eerdere akkoorden. Een heel subhoofdstuk is geweid aan digitalisering dit keer. Meer aandacht en met meer samenhang dan ooit. Is dat genoeg? Nee, zo ver zijn we helaas nog niet. Dat neemt niet weg dat er wel goede en grote stappen worden gezet.”

Bron: NLDigital

ANWB

“Het kabinet gaat voorbereidingen treffen voor de invoering van betalen naar gebruik om een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat vindt de ANWB een goede ontwikkeling. De meerderheid van de ANWB-leden steunt dit principe. De ANWB zal de voorstellen kritisch beoordelen omdat dit systeem moet leiden tot een eerlijke prijs voor automobiliteit.”

Bron: ANWB

NVM

“Veel van de aanbevelingen waar de NVM al lang op hamert, zien wij in het vandaag gepresenteerde akkoord terug. Te beginnen met het aanstellen van een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) die verantwoordelijk wordt voor het realiseren van de bouwopgaaf en daarbij noodzakelijke regie, het maken van prestatieafspraken, het bouwen naar behoefte en de afschaf van marktverstorende fiscale voordelen voor een deel van de bevolking (zoals de jubelton).”

Bron: NVM

De Raad voor de Rechtspraak

“De Raad voor de rechtspraak is positief over de aandacht voor het versterken van de democratische rechtsorde in het regeerakkoord. Zo wil het nieuwe kabinet onder meer de toegang tot het recht vergroten door griffierechten te verlagen en de sociale advocatuur te versterken.”

Bron: De Raad voor de Rechtspraak

IPO

“Het akkoord van de coalitiepartijen bevat aanknopingspunten voor het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven. De woorden klimaat, energie, wonen en stikstof vallen veelvuldig in het akkoord.”

Bron: IPO

Zorgverzekeraars Nederland

“Zorgverzekeraars Nederland ziet in het nieuwe regeerakkoord een belangrijke versterking van de samenwerking om de zorg ‘fit voor de toekomst’ te maken. ZN steunt de voorstellen van de coalitie om nu echt werk te maken van passende zorg, digitalisering, preventie, de ouderenzorg en het verbeteren van de werkomstandigheden van iedereen die in de zorg werkt.”

Bron: ZN

ANBO

“De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen. Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties in reactie op het coalitie-akkoord.”

Bron: ANBO

FPG

“Ik ben positief over de gebiedsgerichte aanpak waar de coalitie op inzet. Echter er gaat in het stikstoffonds veel geld naar opkoop en afwaardering en relatief weinig naar innovatie. Daar lossen we de stikstof- en klimaatcrisis niet mee op.”

Bron: FPG

CBL

“Het CBL heeft kennis genomen van het vandaag gepresenteerde Coalitieakkoord, waarin voor de supermarkt- en foodservicebranche een aantal belangrijke zaken naar voren komen. Bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen van de zout- en suikerinname van consumenten, maar ook het verhogen van transparantie over de wijze waarop het gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. De branche zet zich hier al jaren voor in en zal dat ook blijven doen.”

Bron: CBL

UvW

“Het nieuwe kabinet laat met het coalitieakkoord zien in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening te houden met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn. De Unie van Waterschappen is blij dat het nieuwe kabinet hiermee een klimaatbestendige en waterbewuste weg inslaat. ”

Bron: UVW

Openbaar Ministerie

“Veiligheid van de samenleving en de bestrijding van criminaliteit heeft een prominente plek in het coalitieakkoord en daar is het Openbaar Ministerie (OM) zeer verheugd over.”

Bron: OM

Gelderland

“Het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU biedt veel kansen voor Oost-Nederland. “Daar zijn we echt blij mee”, aldus Commissarissen van de Koning John Berends van Gelderland en Andries Heidema van Overijssel.”

Bron: Gelderland

NVB

“Volgens Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), biedt het regeerakkoord veel aanknopingspunten voor banken om de komende jaren samen met het kabinet te werken aan een duurzaam en veilig Nederland.”

Bron: NVB

RAI Vereniging

“Het regeerakkoord zet stappen op weg naar gezonde mobiliteit en biedt kansen voor de mobiliteitsindustrie om een bijdrage te leveren. Dit kabinet toont lef door te starten met invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Invoering van bpm op bestelwagens is echter een misser die rechtgezet moet worden.”

Bron: RAI

GGZ

“De Nederlandse ggz is overwegend positief over het coalitieakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. Voorzitter Ruth Peetoom: ‘Mooi dat er in de plannen expliciet aandacht is voor mentale gezondheid en de ggz. We zijn blij met onder andere de investeringen in een preventieakkoord en de aandacht voor suïcidepreventie. ”

Bron: GGZ

VEWIN

“Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord.”

Bron: VEWIN

Vereniging Hogescholen

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast.”

Bron: Vereniging Hogescholen

VEMW

“VEMW is verheugd dat er een basis is gelegd voor een regeerakkoord. Het motto sluit aan bij de ambitie van de industrie, die klaar is voor de uitvoering als op korte termijn een aantal besluiten al wel wordt genomen.”

Bron: VEMW

VNG

“De VNG heeft eerder de wens uitgesproken samen met het rijk als één overheid te werken aan de maatschappelijke opgaven. Helaas komt het regeerakkoord gemeenten niet tegemoet. Dat is zeer te betreuren en moet zo snel mogelijk worden hersteld.”

Bron: VNG

De Mobiliteitsalliantie

“De Mobiliteitsalliantie ziet het Regeerakkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. Voorzitter Steven van Eijck: “We zien veel punten uit onze inzet voor het Regeerakkoord en het Deltaplan Mobiliteit terugkomen.”

Bron: De Mobiliteitsalliantie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

“De publieke dienstverleners van Nederland willen samen met het nieuwe kabinet aan de slag om de plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren ‘zodat burgers een overheid ontmoeten die er is voor iedereen: betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig’.”

Bron: RVIG

Milieudefensie

“Zet het nieuwe kabinet het klimaat op 1? Er is meer ambitie. Dat is positief en hard nodig. Maar grote vervuilers als de industrie, luchtvaart en landbouw worden nog steeds ontzien. Terwijl mensen met een kleine portemonnee juist bescherming nodig hebben, maar niet krijgen.”

Bron: Milieudefensie

G40

“De G40 is blij dat er na lang onderhandelen een regeerakkoord ligt en een missionair kabinet op komst is. In dat regeerakkoord herkent de G40 veel onderwerpen die voor de steden en hun ruim vijf miljoen inwoners en talloze ondernemingen van groot belang zijn. Het is belangrijk om ook in crisistijd het oog op de toekomst te houden en te blijven bouwen aan fundamenten voor brede welvaart.”

Bron: G40

Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR

“De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie.”

Bron: TNO

P10

“De P10 wil als één overheid samenwerken aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, net als de VNG. Daarvoor bood de P10 al in maart van dit jaar de Agenda Platteland aan de leden van de Tweede kamer en de formateur aan. Het is mede daarom onbegrijpelijk dat het woord platteland niet één keer in het regeerakkoord voorkomt.”

Bron: P10

FMS

“De beoogde coalitie zet in op verbeteringen in de gezondheidszorg, maar het verbaast ons dat er geen forse investeringen worden gedaan zoals in andere sectoren. De medisch-specialistische zorg in Nederland behoort tot de top van de wereld. Maar door een combinatie van een jarenlang stijgende druk op de zorg, vergrijzing, tekort aan personeel en het blijven sturen op een lean and mean bedrijfsmodel, hebben we de zorg zo efficiënt ingericht dat het inmiddels piept en kraakt.”

Bron: FMS

evofenedex

“evofenedex is tevreden met het voornemen van het nieuwe kabinet om de arbeidsmarkt de komende jaren structureel te hervormen. In de kabinetsplannen is hiervoor een jaarlijkse begroting van 500 miljoen euro opgenomen. Daarin zullen de adviezen van onder meer de commissie-Borstlap leidend zijn.”

Bron: evofenedex

NFU

“De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet het coalitieakkoord als een goede eerste aanzet, die vraagt om een nadere uitwerking. Vanuit hun maatschappelijke rol denken de universitair medische centra (umc’s) graag mee over de uitwerking van het coalitieakkoord.”

Bron: NFU

Netwerk van Publieke Dienstverleners

“De publieke dienstverleners noemen het verheugend dat in het nieuwe coalitieakkoord ruim aandacht is voor de uitvoering in Nederland. Dat kan alleen, zo benadrukken de bestuurders, als er voldoende tijd wordt genomen om de plannen uit het coalitieakkoord uit te werken en te implementeren.”

Bron: Netwerk van Publieke Dienstverleners

Koninklijke NLingenieurs

“Het nieuwe coalitieakkoord zet een stevige stap in de goede richting naar een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. Dit spreekt onder meer de inzet uit op een ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, een aanpak van de woningbouwopgave en de nodige investeringen in infrastructuur. Ook wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en de mensen die de transities in de praktijk moeten brengen.”

Bron: Koninklijke NLingenieurs

GGD GHOR

“In de plannen voor het nieuwe kabinet ziet GGD GHOR Nederland aanknopingspunten om in te zetten op meer gezondheid voor alle Nederlanders. Maar bij het voornemen de publieke gezondheid te versterken en meer in te zetten op preventie ontbreekt de uitwerking en het structurele financiële kader.”

Bron: GGD GHOR