logo-wepublic Created with Sketch.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wepublic B.V. en alle eventuele vervolgovereenkomsten en nieuwe overeenkomsten met dezelfde Opdrachtgever(s).

1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wepublic B.V. zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de ontstane situatie te voorzien.

2. Aanbiedingen, prijs en betaling

2.1 Aanbiedingen verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard. De aan Wepublic B.V. te betalen vergoeding voor de geleverde diensten wordt door Wepublic B.V. en Opdrachtgever opgenomen in de Overeenkomst.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.3 Het staat Wepublic B.V. vrij verhogingen in de prijzen door te voeren. Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld aan de hand van het aantal uren en de toepasselijke uurtarieven en eventuele andere onkosten. Deze prijzen worden jaarlijks door Wepublic B.V. vastgesteld.

2.4 Betaling van facturen geschiedt binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

2.5 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag (vermeerderd met eventuele rente) vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn. Wepublic B.V. behoudt zicht het recht voor om de vordering ter incasso af te staan.

2.6 Alle in redelijkheid door Wepublic B.V. gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW en rente, met een minimum van € 50,00.

2.7 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde incassokosten en zal daarom worden afgetrokken van de door hem verschuldigde rente en vervolgens op de langst openstaande vorderingen, Ongeacht enige tegenstrijdige indicaties door Opdrachtgever.

2.8 Opdrachtgever kan slechts binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar maken

3. Onderwerp van overeenkomst

3.1 Wepublic B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Wepublic B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Wepublic B.V.
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

3.2 Wepublic B.V. zal zich inspannen om bij de uitvoering van haar diensten de functionaliteit van haar online platform te bewaken, en beveiligings- en back-upfuncties gereed te houden, om bij het uitvallen van een server snel – ten dele automatisch – een hoge beschikbaarheid te waarborgen.

3.3 Wepublic B.V. is niet gehouden bij de uitvoering van haar diensten aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed
overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Wepublic B.V.

3.4 Wepublic B.V. staat er niet voor in dat de in het kader van dienstverlening geleverde diensten (en daar aan verwante software) geheel zonder fouten zijn. Wepublic B.V. staat er niet voor in dat gebreken in dienstverlening die niet zelf door Wepublic B.V. is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Wepublic B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Wepublic B.V. is jegens Opdrachtgever, diens werknemers en derden niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen verricht binnen de formele kring van de bevoegdheid of anderszins samenhangend met de werkzaamheden voor Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade door opzet of grove
schuld.

4.2 Voor zover aansprakelijkheid hiervoor niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag dat Wepublic B.V. in het kader van de opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen.

4.3 Wepublic B.V. is niet aansprakelijk voor of gebonden aan verbintenissen die in het kader van de opdracht met of namens Opdrachtgever, diens werknemers of derden zijn aangegaan. Opdrachtgever vrijwaart Wepublic B.V. voor alle daaruit voortvloeiende eventuele schade van Opdrachtgever, diens werknemers en derden, alsmede voor schade van hen op de wijze
als in lid 1 van dit artikel ontstaan.

4.4 Het recht om schade te vorderen vervalt zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.

4.5 Indien een Overeenkomst met een duur van meerdere jaren wordt overeengekomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Wepublic B.V.

4.6 De aansprakelijkheid van Wepublic B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Wepublic B.V. onverwijld (maximaal binnen 14 dagen na het vaststellen van het gebrek) en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wepublic B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Wepublic B.V. in staat is inhoudelijk te reageren. In het geval van een consumentenkoop geldt van rechtswege een termijn van twee (2) maanden voor het melden van reclamegrond na het ontstaan daarvan, althans twee (2) maanden na het moment dat de reclamegrond redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Wepublic B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wepublic B.V. geleverde programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

4.8 Wepublic B.V. heeft een beroep- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van € 500.000,- per aanspraak. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van € 1.250.000,- per aanspraak met een maximum van tweemaal het verzekerde bedrag voor in enig verzekeringsjaar bij de verzekeraar ingediende aanspraken. Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal Wepublic B.V. zich op schriftelijk verzoek inspannen om voor rekening van opdrachtgever een hogere verzekeringsdekking af te sluiten.

4.9 Behoudens voor zover rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Wepublic B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000 of, indien het door Wepublic B.V. in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000.

5. Overmacht

5.1 Wepublic B.V. is niet gehouden tot enige nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Wepublic B.V. daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Wepublic B.V. naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

5.2 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 5.1 langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden.

5.3 Voor zover Wepublic B.V. ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 5.1 van de Overeenkomst haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wepublic B.V. gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het
bepaalde in de Overeenkomst.

6. Zorgvuldigheid en geheimhouding

6.1 Wepublic B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.

6.2 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

6.3 Wepublic B.V. neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de gegevens van de Opdrachtgever.

6.4 Wanneer Wepublic B.V. in het kader van een Overeenkomst met opdrachtgever optreedt als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan zal Wepublic B.V. conform de met haar in het kader van die opdracht gesloten ‘Verwerkingsovereenkomst’ omgaan met de op haar servers aanwezige persoonsgegevens van derde partijen.

6.5 Wepublic B.V. verwerkt verstrekte persoonsgegevens in het kader van de tenuitvoerlegging en totstandkoming van een Overeenkomst in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiestatement. Voorafgaande aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Opdrachtgever de Privacy- en Cookiestatement van Wepublic B.V. gelezen te hebben.

7 Personeel

7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, in te huren of op andere wijze te contracteren tijdens de duur van de Overeenkomst en daarna gelegen periode van 12 maanden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 In geval van inbreuk op het voorgaande lid is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 30.000,- (dertigduizend euro) aan Opdrachtnemer verschuldigd in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de desbetreffende werknemer, alsmede € 3.000 (drieduizend euro) voor elke dag dat Opdrachtgever in zijn inbreuk blijft volharden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op of verbonden aan door Wepublic B.V. verstrekte stukken zoals modellen, software, presentaties, opdrachtdefinities, opdrachtplannen en overdrachtsdocumenten die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van Wepublic B.V. indien niet anders uitdrukkelijk overeengekomen. Wepublic B.V. en Opdrachtgever zijn slechts gerechtigd tot publicatie of vermenigvuldiging van de in het kader van de opdracht aan elkaar verstrekte stukken en gegevensdragers, indien daartoe wederzijdse schriftelijke toestemming is gegeven.

8.2 De Opdrachtgever mag geen merk, figuren, grafische weergaven, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, (laten) kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepublic B.V.

8.3 De Opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van Wepublic B.V. niet in en buiten rechte betwisten, noch zal hij enig intellectueel eigendomsrecht zelf (doen) registreren.

8.4. Het is Wepublic B.V. toegestaan om naam en logo van Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Duur en beëindiging

9.1 Indien er een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wepublic B.V. wordt aangegaan die ziet op de verrichting van diensten voor een bepaalde duur wordt deze duur (of indien het een niet in tijd beperkte verlening van diensten betreft de vermelding hiervan) in de Overeenkomst opgenomen.

9.2 Partijen hebben het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen op de tussen partijen in de Overeenkomst afgesproken wijze.

9.3 Wepublic B.V. heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien:
a. een Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
b. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van derden;
d. Bij terugkerende betalingsproblemen (van gedeelten) van facturen, mits Opdrachtgever deugdelijk in gebreke is
gesteld.

10. Overige bepalingen

10.1 Wepublic B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen heeft gereageerd, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing, of worden geacht te zijn aanvaard.

10.2 Voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig of ontoepasselijk mochten zijn met enige bepaling uit een Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 Indien Wepublic B.V. te eniger tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

11. Toepasselijk recht / geschillen

11.1 Deze Algemene Voorwaarden alsmede de overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
11.2 Wepublic B.V. heeft een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de algemene voorwaarden. Bij discrepantie prevaleert de Nederlandse versie.