Prinsjesdag: Eerste reacties politieke partijen & maatschappelijk middenveld

Prinsjesdag is voorbij, de Miljoenennota is gepresenteerd. Wij zetten de eerste reacties van alle politieke partijen en van belangrijke partijen uit het maatschappelijk middenveld op een rij:

Politieke partijen

VVD

“Het kabinet presenteert vandaag een pakket maatregelen, waarmee we een volgende en noodzakelijke stap zetten voor het klimaat, bovenop het bestaande beleid.”

Bron: Twitter Dilan Yeşilgöz-Zegerius

PVV

“De PVV verwerpt de keuze uit de Miljoennota 2022 om zeven miljard euro aan Klimaatregelen uit te geven. De PVV wil dat geld niet aan klimaat besteden maar aan extra koopkracht door de huren, energierekening en eigen risico in de zorg met 5 miljard euro te verlagen.”

Bron: PVV Website

CDA

“Het kabinet is demissionair, maar dat betekent niet dat ons land volledig tot stilstand komt. De uitdagingen van deze tijd zijn te groot om te laten versloffen. We hebben te maken met een gigantische woningcrisis, toenemende klimaatverandering en ondermijnende criminaliteit die onze rechtsstaat aantast. Het CDA vindt het daarom verstandig dat er investeringen worden gedaan in volkshuisvesting, veiligheid en klimaat. Het zijn noodzakelijke stappen in de goede richting.”

Bron: CDA Website

D66

“Ondanks ook onze inspanningen lukt het nog niet om tot een nieuw kabinet te komen. Maar ook in de Tweede Kamer blijven we werken aan het bestrijden van de woningnood, klimaatramp en kansencrisis in het onderwijs.”

Bron: D66 Twitter

GroenLinks

“Ons land heeft snel een daadkrachtig kabinet nodig. De stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de wooncrisis, de groeiende ongelijkheid: deze problemen kunnen we niet langer laten liggen.”

Bron: Twitter van Jesse Klaver

SP

“Alleen maar holle woorden in de Troonrede. Dit demissionaire kabinet laat mensen kei hard vallen. De SP komt morgen in het debat met voorstellen voor betaalbare woningen, goede zorg en een veilige buurt.”

Bron: Twitter Lilian Marijnissen

PvdA

“Nederland kan zich dit demissionaire kabinet in ontbinding en de formatiechaos niet langer permitteren. De PvdA doet daarom voorstellen voor het bouwen van meer betaalbare woningen, lagere huren, meer koopkracht en de aanpak van klimaatverandering.”

Bron: Twitter Lilianne Ploumen

PvdD

“Het kabinet gaat door met belastingvoordeel voor de fossiele industrie, subsidiëring van de melkveehouderij en ondergrondse opslag van CO2. Daar wordt heel veel belastinggeld aan uitgegeven en en daar weegt deze uitgave eigenlijk niet tegenop.”

Bron: Esther Ouwehand op EenVandaag

50PLUS

“Waar ouderen zich steeds grotere zorgen maken over hun financiële toekomst en 55-plussers zelfs vaker in financiële nood verkeren, kregen zij geen enkele speciale aandacht. Het anti-ouderenbeleid van demissionair kabinet Rutte 3 dendert gewoon door, zoals ook onder Rutte 1 en 2.”

Bron: 50+ website

SGP

“De overheidsuitgaven zijn compleet scheefgegroeid. Niet alleen is de staatsschuld ongekend hoog, maar ook is er geen gezond evenwicht als je kijkt naar waar de regering de vele miljarden aan besteed. Bijna 7 miljard voor het klimaat, maar een karige 60 miljoen voor Defensie en voor het oplossen van de woningnood slechts 100 miljoen per jaar. De verhoudingen zoek.”

Bron: Kees van der Staaij op de website van de SGP

FVD

‘Ik wist niet dat GroenLinks dit jaar de troonrede zou schrijven’

Bron: Thierry Baudet op Twitter

Fractie-Den Haan

“Zeven miljoen (!) Nederlanders van 50 jaar en ouder – de helft van alle volwassenen in ons land – zijn compleet genegeerd en vergeten in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. Er staat helemaal niets in over goed ouder worden in Nederland, nu en in de toekomst.”

Bron: website Fractie den Haan

JA21

“In deze tijd zou er veel meer geld moeten gaan naar lastenverlichting en woningbouw en minder naar onmeetbare klimaatdoelen.”

Bron: JA21 Twitter

 Volt

“Het is tijd om de grote uitdagingen ook Europees aan te gaan pakken, zodat Nederland weer vooruitkomt.”

Bron: Twitter VOLT

Belang voor NL (voormalig Groep-Van Haga)

“Deze nota is een ramp voor Nederland. Meer immigratie, terwijl ons absorptievermogen is bereikt en de verzorgingsstaat wordt uitgehold. Meer onverstandig en peperduur klimaatbeleid, met o.a windmolen- en zonneparken die het landschap vervuilen. En stikstofwaanzin, waarbij onze boeren kapot worden gemaakt en nauwelijks nog een huis gebouwd wordt.”

Bron: BVNL Website

ChristenUnie

“Recht doen, betaalbaar wonen en zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat was en is de inzet van de ChristenUnie voor de begroting van komend jaar. Hoewel de situatie politiek onzeker is en het kabinet demissionair, mogen we urgente onderwerpen niet op de lange baan schuiven. De inzet van de ChristenUnie is al deels terug te zien in de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, onze ambitie is echter groter.”

Bron: CU

Maatschappelijk middenveld

Federatie Medisch Specialisten

“De politieke stilstand is contrair aan de snelheid waarmee de problemen in de zorg zich opstapelen. We hebben in Nederland de beste zorg ter wereld voor een gemiddelde prijs, dankzij de inzet en creativiteit van al die vakmensen in de zorg. Het zijn deze professionals die ondanks de gigantische druk de zorg overeind houden. Maar de druk op de schouders van de zorgprofessionals wordt te groot.”

Bron: FMS

De Nederlandse ggz

“Wie er ook besluiten neemt in Den Haag, kwetsbare kinderen en jongeren in de ggz kunnen niet wachten op een betere organisatie van het jeugdstelsel. Alleen een eenmalige impuls in de begroting om de daar ontstane tekorten weg te werken is echt te weinig.”

Bron: De Nederlandse ggz

GGD GHOR

“Het demissionaire kabinet trekt onvoldoende geld uit voor het op orde brengen en versterken van het fundament van de publieke gezondheidszorg. Door nu structureel te investeren in versterking van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering had het kabinet gezondheidsverschillen kunnen verkleinen, zorgkosten kunnen terugdringen en gezondheidsproblemen in de toekomst kunnen voorkomen.”

Bron: GGD GHOR

Verenso

“Langetermijnvisie op ouderenzorg ontbreekt in plannen kabinet. De dialoognota is een verzameling van mogelijkheden, geen visie. Ga met ons in gesprek over hoe kwalitatieve zorg aan kwetsbare ouderen, ongeacht waar ze wonen, er in de toekomst uit moet zien. Daar zijn nu al maatregelen voor nodig, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en personeelsbeleid.”

Bron: Verenso

ANBO

“Nog steeds bungelen gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. Al jaren leveren ze aan koopkracht in en ook volgend jaar zit er geen verbetering in.” De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dit onaanvaardbaar.

Bron: ANBO

ActiZ

“Terecht benoemde de Koning in de Troonrede de grote uitdaging die er is om zorg in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. ActiZ vraagt zich echter wel af hoeveel meer moties er nodig zijn om de publieke waardering voor zorgmedewerkers ook om te zetten in meer loonruimte.”

Bron: ActiZ

Zorgverzekeraars Nederland

“De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk. Dat zien we ook terug in de Rijksbegroting; de zorgkosten zijn weer gestegen, waardoor de zorg met een aandeel van 26% tot de grootste uitgaven blijft behoren. Het is daarom nu tijd om urgentie om te zetten in actie. We vragen het nieuwe kabinet om prioriteit te geven aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk maken van onze zorg”

Bron: ZN

Verbond van Verzekeraars

“Een volgend kabinet zal wat het Verbond betreft werk moeten gaan maken van energietransitie met voldoende aandacht voor de veiligheid, klimaatbeleid, bouwen, en de eerder uitgebrachte adviezen van sociale partners inzake de arbeidsmarkt en een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

Pensioenfederatie

“Vooralsnog kan het ministerie verder met de uitwerking van het pensioenakkoord in wetgeving. Het is voor de stabiliteit en het vertrouwen in het stelsel belangrijk dat uitwerking van het Pensioenakkoord doorgang kan vinden en dat een nieuw kabinet het wetsvoorstel overneemt.”

Bron: Pensioenfederatie

VNG

“Prinsjesdag 2021 laat zien dat het kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Ook in 2022 wordt de opschalingskorting bevroren en blijft dus € 300 miljoen (en loopt niet op naar € 570 miljoen). Een goede ontwikkeling, maar de VNG wil de volledige opschalingskorting van tafel.”

Bron: VNG

VNO-NCW & MKB-Nederland

Het allerbelangrijkste is dat er nu snel een stabiel kabinet komt. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag op Prinsjesdag. ‘Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen staat het meeste beleid vrijwel stil. We kunnen ons dit niet permitteren gelet op de grote vraagstukken waar ons land voor staat.”

Bron: VNO-NCW

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Vakbond FNV is onaangenaam verrast dat arbeidsmarkt en koopkrachtherstel de grote afwezigen waren in de Troonrede.

Bron: FNV

FME

“De investeringen in de klimaatproblematiek waardeert FME, maar de energietransitie blijft in gevaar! “Ook nu zien we wéér geen significante investeringen in technologisch onderwijs en in arbeidsmarkthervormingen. De technologische sector kampt nog steeds met een gillend tekort aan technisch personeel. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten.”

Bron: FME

Algemene Onderwijsbond (Aob)

Ondanks knellende problemen in het onderwijs laten structurele investeringen nog altijd op zich wachten. In de onderwijsbegroting voor komend jaar zet het demissionaire kabinet geen stappen om het oplopende lerarentekort aan te pakken, zo blijkt op Prinsjesdag. Tot grote frustratie van de AOb.”

Bron: Aob

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

“De VNCI is verheugd dat het kabinet doorpakt met het klimaatbeleid. In de begroting zien we een versteviging van de eerder door het kabinet ingezette koers. De ambitieuze koers van Europa met het Fit for 55 pakket helpt daarbij. We zijn positief dat het kabinet – ondanks de demissionaire status – het huidige beleid niet alleen voortzet maar ook versnelt.”

Bron: VNCI

NLdigital

We zitten midden in een versnellende digitale transitie, maar in Den Haag valt het stil zolang er geen nieuw kabinet wordt gevormd. Ons algemene beeld van Prinsjesdag 2021 is een gebrek aan vooruitgang. Hoe lang moet het onderwijs nog wachten op digitale geletterdheid? Hoe lang moeten projecten in de digitale sector voor connectiviteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid nog wachten op financiering?”

Bron: NLdigital

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

“Het is goed dat het demissionaire kabinet extra budget vrijmaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s, maar TLN is kritisch over het uitblijven van belangrijke keuzes rondom het onderhoud van infrastructuur, de stikstofcrisis en de verduurzamingsopgave van de transportsector. ‘Deze begroting bevestigt de noodzaak van een nieuw kabinet, dat daadkrachtig is en deze uitdagingen wél aangaat”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post

Bron: TLN

evofenedex

“Deze miljarden helpen onze maatschappij maar ook de Nederlandse handels- en productiebedrijven om te voldoen aan de klimaatafspraken. Daaraan snel voldoen geeft een concurrentievoordeel, en biedt ook nieuwe kansen voor ondernemers.”

Bron: evofendex

RAI Vereniging

“RAI Vereniging onderstreept het belang voor Nederland om vol in te zetten op het behalen van de Klimaatdoelstellingen. Het Kabinet heeft torenhoge ambities, die zij de komende jaren ook moet waarmaken met concrete investeringen in de vergroening van mobiliteit”, stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck.

Bron: RAI Vereniging

Register Belastingadviseurs

“Het Belastingplan 2022 is verder ‘business as usual’. Zoals gebruikelijk worden onder meer de heffingskortingen weer iets aangepast ten behoeve van de koopkrachtplaatjes.”

Bron: RB

Vakcentrale voor Professionals (VCP)

“Het verwachte koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend, als je kijkt naar het voorspoedig economisch herstel. Dat geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor ouderen met een aanvullend pensioen. De inflatie wordt amper gecorrigeerd door de inkomensontwikkeling en huishoudens mogen blij zijn wanneer ze er niet op achteruitgaan.”

Bron: VCP

CNV

De miljoenennota legt pijnlijk bloot wat het effect is van deze trage kabinetsformatie. De beleidsarme nota biedt nauwelijks oplossingen voor de urgente problemen waar Nederland mee kampt.”

Bron: Website CNV

Aedes

De wooncrisis gaat niet alleen om huizen. Het gaat om mensen waarvan het huis de basis is van hun bestaan. Mensen stellen het stichten van een gezin uit omdat ze geen passende woning hebben, dáár gaat het nu om.”

Bron: Aedes

Bouwend Nederland

Maxime Verhagen: “Ik ben blij dat er nu fors geld vrijgemaakt wordt voor de verduurzaming en de isolatie van woningen en gebouwen. Hier pleit Bouwend Nederland al jaren voor. Ik hoop wel dat er naast geld voor isolatie en energie infrastructuur ook geld wordt vrij gemaakt voor klimaatadaptieve maatregelen. De watersnood in Limburg toont het belang hiervan zonneklaar aan.”

Bron: Bouwend Nederland

Vereniging Eigen Huis (VEH)

“Met de huidige plannen neemt het woningtekort tot 2025 verder toe. Het Rijk zou met innovaties zoals flexwoningen en een Koopstartfonds de problemen op korte termijn kunnen verlichten. Helaas ontbreken dergelijke plannen in de Miljoenennota.”

Bron: VEH

Woonbond

Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd.”

Bron: Woonbond

NVM

“Het is een positief signaal dat dit demissionaire kabinet de woningbouwimpuls met 1 miljard euro extra continueert maar hiermee zijn we er nog lang niet. Het is van vitaal belang dat Rijk, provincies en gemeenten de handschoen oppakken om deze wooncrisis te lijf te gaan. Dus géén verdere regulering maar juist ruimte om te bouwen.”

Bron: NVM

LTO Nederland

“We missen een gevoel van urgentie in deze Miljoenennota. De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter.”

Bron: LTO Nederland

Natuur & Milieu

“Het kabinet komt met een eenmalige investering van bijna 7 miljard euro voor klimaatbeleid. Van die 7 miljard gaat een deel naar de isolatie van woningen en stimulering van elektrisch vervoer. Daar zijn we blij mee. Maar veel geld gaat naar de fossiele industrie voor extra CO2-opslag. Dit is een breuk met het Klimaatakkoord, waar Natuur & Milieu hard onderhandelde over verduurzaming van de industrie.”

Bron: Natuur & Milieu

HollandBIO

“De regering kan zich dankzij uitgerolde coronavaccins nu beter richten op prangende thema’s als de klimaatcrisis en de toekomstige organisatie van zorg. Gelukkig ziet de regering ook dat innovaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.”

Bron: HollandBIO

Unie van Waterschappen

“Dat het Rijk 250 miljoen euro beschikbaar stelt voor maatregelen tegen de droogte in het Deltaprogramma Zoetwater, is een goed signaal. Het kabinet maakt alleen nog geen harde keuzes in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het is erg belangrijk dat dit aan de formatietafel wordt opgepakt. Om toekomstige schade te beperken is het nodig dat overheden water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. Waterschappen roepen op toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land- en bodemgebruik.”

Bron: UvW

Vewin

“Dit jaar benadrukt Vewin hierin haar oproep aan het nieuwe kabinet voor een watertransitie. Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. De watertransitie moet gericht zijn op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.”

Bron: Vewin

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

“De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat het demissionaire kabinet eenmalig extra geld vrijmaakt voor snelle klimaatactie. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd zijn er dringend structurele keuzes nodig om nog op koers te komen voor de klimaatdoelen van 2030 en verder.”

Bron: NVDE

Netbeheer Nederland

“Ik wil de formerende partijen dan ook nadrukkelijk vragen om deze onderwerpen met veel urgentie ter hand te nemen omdat de ontwikkeling van de energie-infrastructuur vraagt om grote keuzes op heel korte termijn.” aldus directeur Dick Weiffenbach van Netbeheer Nederland.

Bron: Netbeheer Nederland

Partos

“Internationale solidariteit: In de Troonrede urgent, in de begroting weinig present. Met een demissionair kabinet is het aan de Tweede Kamer en aan de formerende partijen om Nederland de blik naar buiten te laten richten en te investeren in internationale samenwerking voor wereldwijde vraagstukken.”

Bron: Partos