Prinsjesdag: eerste reacties politieke partijen & maatschappelijk middenveld

Prinsjesdag is voorbij, de Miljoenennota is gepresenteerd. Wij zetten de eerste reacties van alle politieke partijen en van belangrijke partijen uit het maatschappelijk middenveld op een rij:

Reacties politieke partijen

VVD

Al met al komen er dus flinke investeringen aan en dat is hard nodig. We hebben een moeilijke tijd achter de rug en iedereen beseft dat we er nog lang niet zijn.

Bron: Website VVD

PVV

‘’De gewone Nederlander, die het nu heel moeilijk heeft, daar ging het niet over.’’

Bron: Geert Wilders bij de NOS

CDA

‘’We hebben met elkaar een bizarre tijd achter de rug, zeker ook onze ondernemers. Daarom ben ik blij dat we deze Prinsjesdag maatregelen kunnen nemen voor veel bedrijven die het nog steeds heel zwaar hebben en we kunnen investeren in de toekomst.‘’

Bron: Twitter van Mona Keijzer

D66

Juist nu is het van groot belang dat de politiek samenwerkt. Zodat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, ook jonge mensen kans maken op een betaalbaar huis en we echt investeren in de toekomst: in innovatie en de aanpak van de klimaatcrisis.

Bron: Website D66

GroenLinks

‘’Voor multinationals zijn er miljarden, maar voor de zorg, klimaat en huren niet. Morgen en overmorgen debatteren we met het kabinet hierover. Dat is echt nodig, want dit moet echt anders.’’

Bron: Twitter van Jesse Klaver

SP

‘’De coronacrisis heeft ons laten zien hoezeer we als samenleving afhankelijk zijn van de mensen in de vitale beroepen. Zij verdienen meer waardering. Het is niet eerlijk dat zorgverleners massaal in actie moeten komen en afgescheept worden met een kleine eenmalige bonus en een applaus.’’

Bron: Lillian Marijnissen op NU.nl

PvdA

‘’Er moet veel meer geld komen voor werk, wonen en zorg. Het is spannend of het ons lukt om de coalitie te overtuigen. We hebben een tegenbegroting gemaakt met GroenLinks en SP dus we laten zien dat het echt wel kan.’’ ‘’Er wordt vrijwel niets gedaan aan de woningnood en de stijging van de huren. Voor de mensen in de zorg blijft het helaas bij applaus. Er wordt maar liefst 1 miljard euro minder uitgetrokken voor onderwijs, volstrekt onbegrijpelijk.’’

Bron: Lodewijk Asscher op NU.nl en op Twitter

PvdD

‘’De crisis van dit moment is een keerpunt, maar is zeker geen aanleiding om terug te keren naar business as usual. Hoewel cultuur en natuur veel meer werkgelegenheid bieden en bijdragen aan het welbevinden van mensen, is het neoliberale beleid vrijwel geheel gericht op snelle terugkeer naar economische groei. Dat is niet de oplossing, maar juist het probleem. De enige economie die houdbaar is in de toekomst, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde.’’

Bron: Esther Ouwehand op de website van de PvdD

50PLUS

‘’Eerst toezegging pensioenkortingen van tafel en nog zoiets als herstelbetaling over gemiste indexatie afgelopen jaren.’’

Bron: Twitter van Corrie van Brenk

SGP

‘’De Nederlandse staatsschuld loopt heel snel op. Dat legt een zware hypotheek op de toekomst, met name de jongeren die nu een baan en een huis zoeken. De geldsluis is opengezet, maar het zou goed zijn als het kabinet helder maakt wanneer die weer wordt dichtgedraaid. Goed dat we nu financieel bijspringen, maar ik wil dat we dat in de toekomst kunnen blijven doen. We moeten dus echt weer terug naar het oude financiële normaal. Anders gezegd: kabinet, maak van de nood geen deugd!’’

Bron: Kees van der Staaij op de website van de SGP

FvD

‘’Precies de verkeerde prioriteiten. We zetten ons land in de uitverkoop door klimaat, immigratie en EU en dat gaat door.’’

Bron: Thierry Baudet op Twitter

Reacties maatschappelijk middenveld

VNG

Gemeenten kunnen voor het jaar 2022 €300 miljoen voor de jeugdzorg inboeken. ‘Dat geeft enige lucht, want de structurele tekorten zitten vooral in de hoek van het sociaal domein. Het huidige kabinet heeft gemeenten op dit punt wat financiële zekerheid gegeven.’

Bron: Website VNG

VNO-NCW & MKB Nederland

‘Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.’

Bron: Website VNO-NCW

ABN AMRO

‘Het belang van bij- en omscholing wordt steeds nadrukkelijker onderkend, juist vanwege het uitbreken van de coronacrisis. Het grof geschut dat nodig is om dit op gang te krijgen, ontbreekt echter nog in de huidige plannen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Daarnaast kan passende bij- en omscholing helpen de circulaire economie en de energietransitie verder op gang te helpen.’

‘Klimaatbeleid komt in de miljoenennota nauwelijks voor. Er wordt weliswaar een minimumheffing op Co2-uitstoot voor de industrie geïntroduceerd die de klimaatdoelstelling van het kabinet moet helpen waarmaken, maar dit is een uitvloeisel van het al eerder afgesloten klimaatakkoord.’

‘Het kabinet is op Prinsjesdag gekomen met een reeks maatregelen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het gebrek aan nieuwbouw is immers een van de belangrijkste problemen op het gebied van de volkshuisvesting.’

Bron: Website ABN AMRO

Rabobank

‘De Miljoenennota bevat weliswaar enkele duurzaamheidsmaatregelen, maar los van de CO2-heffing blijft het redelijk stil rondom energietransitie en klimaat. De CO2-heffing voor de industrie wordt ingevoerd, maar geeft tot en met 2024 feitelijk geen effect. Het Nationaal Groeifonds heeft de potentie om energietransitie-gerelateerde investeringen mogelijk te maken, maar bevat geen specifiek groene voorwaarden. Een groen herstelplan biedt deze Miljoenennota niet. Groen herstel zal wel nog kunnen, maar de prikkel daarvoor zal van Europa komen.’

‘Op de korte termijn levert het kabinet met de noodsteunpakketten en automatische stabilisatie goed werk. De betaalbaarheid is niet in het geding door de goede uitgangspositie. Op de lange termijn biedt het nieuwe investeringsfonds, het Nationaal Groeifonds, ruimte om noodzakelijke uitgaven ten bate van het verdienvermogen van Nederland te doen. Wel valt nog te bezien hoe snel de pijplijn te vullen is met kansrijke projecten. Op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt en duurzaamheid zet het kabinet enkele goede stappen, maar er blijft nog veel werk aan de winkel.’

Bron: Website Rabobank

De Unie

‘Werkgevers en werknemers in Nederland worden hard geraakt door de crisis terwijl het kabinet roept dat de koopkracht volgend jaar stijgt. Dat is een volstrekt ongeloofwaardig verhaal: gemeentelijke en provinciale belastingen schieten omhoog en dat voelt iedere Nederlander direct in de portemonnee.’

Bron: Website De Unie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

‘Voor de komende periode is het van heel groot belang dat mensen hun werk kunnen houden. Als dat werk verdwijnt willen we dat ze een werkgarantie krijgen en worden bijgeschoold naar nieuw werk.’

Bron: Website FNV

CNV

‘Mooi nieuws dat veel Nederlanders er in koopkracht op vooruit gaan. Maar feit blijft dat de coronacrisis als een donkere wolk boven de Nederlandse economie hangt: we zien meer dan een half miljoen werklozen tegemoet. Dit geeft deze zonnige dag een nare afdronk.’

Bron: Website CNV

FME

‘In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten.’ ‘We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende.’

Bron: Website FME

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

‘In de miljoenennota staat uiteraard economisch herstel centraal. Het kabinet wil graag ‘groen’ uit de crisis komen met duurzame investeringen. De VNCI omarmt deze groene ambitie. Een overheid die investeert in de industrie van de toekomst, helpt enorm om grote innovatieve projecten van de grond te trekken die nodig zijn voor de energietransitie.’

Bron: Website VNCI

HollandBIO

‘De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.’

Bron: Website HollandBIO

Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI)

‘Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de forse investeringen in de woningbouw en in de infrastructuur. Voorzitter Doekle Terpstra vindt wel dat het kabinet méér zou moeten doen om ervoor te zorgen dat Nederland de doelen van het Klimaatakkoord haalt.’

Bron: Website Techniek Nederland

NLdigital

‘De digitale infrastructuur is meer dan ooit onmisbaar voor onze samenleving en economie.’ Iets dat onmisbaar is, is niet vanzelfsprekend en zou juist de volle aandacht moeten krijgen in deze tijd. Digitalisering is belangrijker dan ooit gebleken en essentieel om de weg naar economisch herstel weer te vinden.’

Bron: Website NLdigital

Evofenedex

‘Het is goed in de troonrede te horen dat het kabinet er voor kiest volgend jaar te investeren in ons logistieke systeem en tegelijkertijd met fiscale maatregelen stimuleert dat bedrijven kunnen investeren.’ ‘De extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur, de nieuwe investeringsregeling voor individuele bedrijven, de belastingverlaging voor het MKB en het investeringsfonds van 20 miljard euro voor verduurzaming, innovatie en infrastructuur zijn goede maatregelen.’

Bron: Website Evofenedex

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

‘De begroting voor de aanleg en onderhoud van weginfrastructuur stelt TLN teleur. Het grootste deel van het budget dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar voren haalt is bestemd voor het spoor. TLN ziet liever dat er ook meer budget wordt vrijgemaakt om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken.’

Bron: Website TLN

FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer

‘FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet in de Miljoenennota OV-bedrijven wil laten bezuinigen, terwijl aan de andere kant 7 miljard euro aan de ‘onzinnige’ reorganisatie van ProRail verkwanseld wordt.’

Bron: Website FNV

GGD GHOR

‘De zojuist gepubliceerde begroting 2021 moet worden benut om een sterke uitgangspositie voor publieke gezondheid te creëren zodat we klaarstaan voor een volgende gezondheidscrisis.’

Bron: Website GGD GHOR

De Nederlandse GGZ

‘De Nederlandse ggz benadrukt dat een nieuwe bekostiging een stap vooruit is, maar dat voor een tijdige en adequate behandeling van patiënten met een complexe zorgvraag méér nodig is.’

Bron: Website van de Nederlandse GGZ

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

‘Het is verstandig dat het kabinet in de Troonrede specifiek het belang van preventie onderstreept. Vaccins en medicijnen verdienen een prominentere plek in een toekomstig preventiebeleid. Investeren in medicijnen is investeren in welvaart en welzijn.’

Bron: Website VIG

Zorgverzekeraars Nederland

‘De druk op onze gezondheidszorg zal de komende jaren vooral toenemen door meer vraag naar zorg, oplopende personeelstekorten en groeiende economische onzekerheid. Om de druk op de zorg te verminderen, moet geïnvesteerd worden in onder meer preventie, maatschappelijke ondersteuning, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie. Dit zien we deels ook terug in de Miljoenennota.’

Bron: Website Zorgverzekeraars Nederland

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

‘Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken.’ ‘Dit sluit ook aan op de verkiezingsagenda van medisch specialisten die de Federatie heeft gedeeld met de politieke partijen.’

Bron: Website FMS

Jeugdzorg Nederland

‘Jeugdzorg Nederland vindt het terecht dat de gemeenten ook in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan om, net als de afgelopen jaren, ‘eenmalig’ 300 miljoen euro extra vrij te maken. Jeugdzorg Nederland wil wel graag af van de eenmalige oplossingen.’

Bron: Website Jeugdzorg Nederland

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

‘De LHV is teleurgesteld over de laatste begroting van Kabinet Rutte 3. Vanzelfsprekend wordt in de Miljoenennota veel aandacht besteed aan de aanpak en gevolgen van de coronacrisis. Maar we zien te weinig aandacht voor de uitdagingen en problemen waar de huisartsenzorg mee te maken heeft, zowel nu in de aanpak van de coronapandemie als structureel in het beleid voor de zorg.’

Bron: Website LHV

ActiZ

‘De coronacrisis laat zien dat de inzet van zorgmedewerkers van onschatbare waarde is voor de samenleving. Zorg leveren is mensenwerk en dat kost geld. ActiZ is voorstander van meer waardering voor zorgmedewerkers. De door het Kabinet beschikbaar gestelde bonussen en het extra geld voor het tegengaan van administratieve lasten zijn mooi, maar is onvoldoende. De zorg voor ouderen neemt de komende jaren fors toe door de vergrijzing. Structurele verbetering is noodzakelijk.’

Bron: Website ActiZ

Verbond van Verzekeraars

‘Terecht zet het kabinet in op een fonds dat bedoeld is om de economische structuur te versterken. Verzekeraars willen daar via hun investeringen in de Nederlandse economie, in totaal zo’n tweehonderd miljard euro, een bijdrage aan leveren. Een ruimer aanbod van zogeheten ‘greenbonds’ kan daarbij behulpzaam zijn.’

Bron: Website Verbond van Verzekeraars

Pensioenfederatie

‘De Troonrede eindigde met bovenstaande woorden: perspectief voor alle generaties. Dat is precies wat de ambitie is met het pensioendossier: uitzicht bieden op een goed pensioen, zowel voor de werkende jongeren als voor de ouderen die al van hun pensioen genieten.’

Bron: Website Pensioenfederatie

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

‘Ook al gaan mensen er in de voorspellingen van deze miljoenennota iets op vooruit, de dreiging dat de pensioenen gekort worden, is nog niet van de baan. Een verdere daling van de koopkracht van miljoenen gepensioneerden is wat ons betreft onacceptabel.’

Bron: Website ANBO

Verenso

‘In dit stuk, dat toch vrij omvangrijk genoemd mag worden, is nauwelijks aandacht voor de gezondheidszorg, om van de ouderenzorg nog maar te zwijgen. Sterker nog, het woord ouderen komt slechts een enkele keer in de nota voor; de term verpleeghuis slechts één keer.’

Bron: Website Verenso

Vakcentrale voor Professionals (VCP)

‘Het kabinet kiest er terecht voor om in tijden van corona het begrotingstekort op te laten lopen. Op die manier is het er de afgelopen maanden in geslaagd om bedrijven overeind te houden, en werknemers binnenboord. De komende tijd is het zaak die koers zoveel mogelijk vast te houden en in zetten op werkgelegenheid.’

Bron: Website VCP

Aedes

‘Het kabinet laat zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis. Maar als we willen dat iedereen goed kan wonen, zijn er in plaats van allerlei lapmiddelen structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting nodig. Die belangrijke opdracht blijft dus liggen voor het volgende kabinet.’

Bron: Aedes

Bouwend Nederland

‘Bouwend Nederland is tevreden met de brede steunmaatregelen op het gebied van bouw en infra die het kabinet vandaag heeft aangekondigd, maar er zijn nog wel zorgen over de uitvoerbaarheid. Zo pleiten we voor een verdere verlaging van de verhuurdersheffing, verruiming van de starterslening, meer geld voor lokale infrastructuur en een oplossing voor het stikstofprobleem. Het kabinet neemt de enorme opgave in Nederland op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit serieus.’

Bron: Website Bouwend Nederland

Vereniging Eigen Huis (VEH)

‘Vereniging Eigen Huis is blij dat de Rijksoverheid de regie voor de bouw van nieuwe woningen naar zich toetrekt. Alleen op die manier kan het enorme woningtekort worden teruggedrongen. Daarentegen is de regie op de betaalbaarheid van verduurzaming van woningen onvoldoende’.

Bron: Website VEH

Woonbond

‘De Woonbond vindt de plannen in de Rijksbegroting voor de huursector onvoldoende. Er is een wooncrisis en toch wordt er door de verhuurderheffing weer 1,5 miljard opgehaald bij sociale huurders.’

Bron: Website Woonbond

Neprom

‘We zijn positief dat het kabinet het budget van 1 miljard euro van de Woningbouwimpuls verhoogt en versneld wil uitgeven. Dat helpt gemeenten en marktpartijen om het aandeel betaalbare woningen te vergroten en woningbouwlocaties sneller tot ontwikkeling te brengen omdat er meer geld beschikbaar is voor het saneren van verouderde bedrijfsterreinen, de aanleg van infrastructuur en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook is het goed dat corporaties door een ruime korting op de verhuurheffing meer financiële ruimte krijgen zodat zij de nieuwbouw kunnen verhogen naar 25.000 sociale huurwoningen per jaar. Tevens verwelkomen wij de extra middelen voor de flexpools met deskundigen die gemeenten helpen om de woningbouwplannen te versnellen.’

Bron: Website Neprom

De Nederlandse Coörperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)

‘De NVM is blij dat er een financiële injectie van het kabinet komt om de woningmarkt vlot te trekken, maar het is niet toereikend. Het is een mooie eerste stap maar het gaat simpelweg niet snel genoeg.’

Bron: Website NVM

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

‘Wij waarderen dat de minister maatregelen heeft genomen met het doel de toegang tot de woningmarkt te verbeteren, zoals het terugbrengen van de overdrachtsbelasting voor starters en het naar voren halen van investeringen voor het bouwen van nieuwe woningen.’

Bron: Website NGH

Federatie Particulier Grondbezit

“FPG benadrukt wel opnieuw dat de complexiteit van pachtsituaties daarbij niet onderschat moet worden. Wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging of opkoop van agrarische bedrijven met pachtgronden, kan dat niet zonder ook afspraken te maken met de eigenaar van de grond.”

Bron: Website FPG

Vastgoed Belang

‘Het kabinet zegt in de woningmarkt te investeren, maar vooral de Rijksbegroting profiteert van de gepresenteerde maatregelen. De belangrijkste oorzaak is de structurele verhoging van de overdrachtsbelasting met € 850 miljoen.’

Bron: Website Vastgoed Belang

LTO Nederland

‘Waar de Miljoenennota financiële dekking voor beleid biedt, hebben boeren en tuinders vaak een andere ervaring: wet- en regelgeving is vaak kostenverhogend, zonder dat het terugverdiend kan worden in het product.’

Bron: Website LTO Nederland

Unie van Waterschappen

“De waterschappen ondervinden in hun dagelijks werk de gevolgen van het veranderende klimaat. Daarom willen wij ook voorop gaan in het maken van zoveel mogelijk duurzame, energieneutrale keuzes, maar ook kwetsbare natuur beschermen. De inzet van elektrisch materieel bij onze projecten is een belangrijke pijler in dit beleid.”

Bron: Website UvW

Vewin

‘Vewin is blij met de aandacht voor waterbeschikbaarheid. Belangrijk is dat Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende jaren 200 miljoen euro extra investeert in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. Met dit geld wil Van Nieuwenhuizen “kampioen water vasthouden” worden en samen met waterschappen, provincies en gemeenten de belangrijkste problemen met wateroverlast en watertekorten aanpakken.’

Bron: Website Vewin

Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW)

‘Wateropgaven moeten volgens de deltacommissaris randvoorwaarden gaan bepalen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s worden leidend.’

Bron: Website VEMW

Partos

‘De warme woorden van het kabinet rijmen helaas niet met de cijfers. Het neemt daarmee de wind uit de zeilen voor een volgend kabinet, terwijl door de pandemie armoede, ongelijkheid en andere problemen versneld toenemen en grotere investeringen noodzakelijk zijn.’ ‘Partos roept het kabinet op de kasschuiven ongedaan te maken en een aangekondigde daling van het ontwikkelingsbudget te voorkomen.’

Bron: Website Partos

Leger des Heils

‘De visie om van opvang naar wonen te gaan wordt door het kabinet gelukkig steeds meer omarmd. Het uitgangspunt is een huis voor iedereen met voldoende begeleiding om naar zelfstandigheid en een nieuwe toekomst toe te werken. De opvang die overblijft (omdat het echt niet anders kan) is zo kort mogelijk en gericht op zelfstandigheid. Daarnaast moet huisvesting samengaan met voldoende begeleiding, de juiste indicaties, en met schuldhulpverlening en een vangnet.’

Bron: Website Leger des Heils

Milieudefensie

‘De fossiele industrie krijgt van de Nederlandse regering nog altijd meer dan 15.000 euro overheidssteun per minuut. Het kabinet doet er niks aan en wacht op de EU. Daarom zou ik tegen minister Wiebes willen zeggen: ‘een beter klimaat begint bij jezelf’. Nederland kan vandaag nog besluiten om een einde te maken aan de miljoenen aan voordelen voor de zware industrie en de exportsteun voor mondiale fossiele infrastructuur.’

Bron: Website Milieudefensie

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

‘De NVDE vindt de goede invalshoek voor het Groeifonds goed. Dat is hoopgevend en verdient een concrete vertaling. “Juist nu we met terechte forse overheidssteun bedrijven en banen redden, is het nodig dat we gaan voor de economie van nu en de toekomst, niet die van het verleden.’

Bron: Website NVDE

Netbeheer Nederland

‘20 miljard is er beschikbaar om te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, waarbij de infrastructuur voor energie speciaal werd vermeld naast het spoor- en wegverkeer. Een belangrijk signaal, omdat daarmee duidelijk wordt dat het relatief ééndimensionale gas- en stroomnet van ons land revolutionair verandert.’

Bron: Website Netbeheer Nederland

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

‘De crisis brengt jongeren massaal in de knel. Het kabinet blijft benadrukken hoe belangrijk jongeren zijn voor de toekomst, maar acties om de toenemende studieschulden, jeugdwerkloosheid en huurprijzen aan te pakken blijven uit of zijn onvoldoende om jongeren uit de nood te helpen.’

Bron: Website LSVb

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘De koning sprak vandaag over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen.’

Bron: Website ISO

Algemene Onderwijsbond

‘De onderwijsbegroting voor 2021 stelt teleur. Ja, er is in de Voorjaarsnota incidenteel geld vrijgemaakt om corona-achterstanden weg te werken, maar dat bedrag wordt grotendeels dit jaar al uitgegeven’.

Bron: Website Algemene Onderwijsbond