logo-wepublic Created with Sketch.

Corporate communicatie

Binnen een organisatie is het van belang dat leiders en medewerkers het verhaal van de organisatie kunnen vertellen. Waar staat de organisatie voor en waar beweegt het heen? Zonder antwoord op deze vragen verliest een organisatie richting, draagvlak en vertrouwen. Deze vragen en meer worden beantwoord door corporate communicatie. Corporate communicatie gaat om de activiteiten die nodig zijn in het managen en uitvoeren van alle interne en externe communicatie in een organisatie. Deze communicatie gaat voornamelijk over het creëren van een positief beeld van de organisatie onder relevante stakeholders. Corporate communicatie zijn de berichten die door een organisatie worden overgeleverd aan medewerkers, media, partners en het algemene publiek. Het is vaak de intentie van een organisatie om dezelfde boodschap over te brengen aan alle stakeholders om zo eenduidigheid en legitimiteit uit te stralen.

Identiteit, imago en reputatie

Corporate communicatie helpt organisaties bij het uitleggen van hun visie en missie. Het vat de vele waarden samen in een consequent verhaal naar de stakeholders toe. Daarnaast helpt het om de benodigde informatie uit te wisselen en onderscheid het daarbij leden van een organisatie van non-leden. Voor corporate communicatie is de identiteit, imago en reputatie van een organisatie erg belangrijk. Corporate communicatie is erop gericht de communicatie binnen een organisatie op elkaar af te stemmen. Dan is het imago van de organisatie helder voor alle belanghebbenden. De identiteit van een organisatie is de manier waarop de organisatie wordt verwoord en verbeeld. De corporate identiteit wordt gevormd door de kernwaarden van een bedrijf. De reputatie is de collectieve visie en mening die men heeft van een organisatie.

Management-, marketing- en organisatiemanagement

Corporate communicatie kan verder verdeeld worden in drie kernclusters die samen de basis van elke organisatie en organisatieactiviteiten vormen. Deze bestaan uit: management-, marketing- en organisatiecommunicatie.

  • Management communicatie vindt plaats tussen het management en diens interne en externe publiek en gaat om alle communicatie die vanaf het management komt. Het doel is om duidelijk te maken wat de plannen en bedoelingen zijn vanuit het management. Het is de taak van managers om veel zaken binnen een organisatie te plannen, organiseren en leiden. Om dit goed voor elkaar te krijgen moet iedereen binnen een organisatie hiervan op de hoogte zijn.
  • Marketing communicatie bestaat uit productadvertenties, verkoop en sponsoractiviteiten. Het is het promoten van het merk, dienst of product van een organisatie. Via deze combinatie van marketing en communicatie kunnen mensen overtuigd worden en aangezet worden tot het ondernemen van actie. Er zijn erg veel middelen die onder marketing communicatie vallen. Zo richt marketingcommunicatie zich op de voor de hand liggende middelen, zoals: tv, radio, advertenties, evenementen, pers en sponsoring. De laatste jaren zijn er echter nog een aantal andere middelen bijgekomen, zoals: online marketing, content marketing, e-mailmarketing en social marketing.
  • Organisatiecommunicatie gaat om alle gebieden van communicatie en informatie-uitwisseling die bijdragen aan het functioneren van een organisatie. Organisatiecommunicatie zorgt voor coördinatie en communicatie zodat de organisatie één geheel wordt. Effectieve communicatie zorgt ervoor dat interne en externe factors binnen een organisatie harmoniseren, wat cruciaal is voor de teamprestaties.

Belang van corporate communicatie

Corporate communicatie is van belang om een brug te slaan tussen de binnen- en buitenwereld en tussen de verscheidene afdelingen die een organisatie rijk is. Corporate communicatie speelt een belangrijke rol bij het inventariseren van de belangrijkste issues, het incorporeren van omgevingssensitiviteit en het aansturen en managen van issueteams en stakeholders. Ook bij het formuleren van kernboodschappen, communicatiestrategieën en andere communicatie-uitingen komt corporate communicatie kijken. Een succesvolle bedrijfsstrategie heeft een sterke, op maat gemaakt corporate communicatiestrategie nodig. Waar een organisatie voor staat wordt steeds belangrijker, het publieke sentiment is een steeds groter wordende factor om rekening mee te houden. Het is daarom van belang dat de missie, visie, kernwaarden en ambities van een bedrijf duidelijk zijn en sterk staan.

Het opstellen van een strategie

Er zijn een aantal dingen om op te letten bij het opstellen van een corporate communicatiestrategie.

  1. Het gaat in de corporate communicatiestrategie niet alleen om het creëren van zichtbaarheid van een organisatie of product. Communicatie gaat niet om het creëren van ruis, juist het tegenovergestelde. Corporate communicatie richt zich erop communicatie waardevol en relevant te houden. Zichtbaarheid genereren bij verkeerde doelgroepen is nutteloos en verspilt geld en moeite. Daarnaast kan een te grote en te snelle zichtbaarheid negatieve gevolgen hebben. Je wil met je organisatie of product aansluiten op de wensen van je doelgroep. Om te leren wat jouw doelgroep aanspreekt zal er eerst onderzoek nodig zijn en zal er in gesprek gegaan moeten worden met deze doelgroep. Door direct groot in te zetten op zichtbaarheid genereer je misschien wel aandacht onder je doelgroep, maar waarschijnlijk met een visie of product die hen totaal niet aanspreekt. Dit is zonde, want naamsbekendheid is er al gegenereerd en je gewenste doelgroep zal je organisatie of product nu associëren met iets wat niet op hun wensen aansluit.
  2. Bij het schrijven en uitvoeren van een corporate communicatiestrategie moet niet de grootste focus liggen op het behalen van concrete resultaten. Binnen een corporate communicatiestrategie bouw je namelijk veel relaties en coalities op. Al deze relaties en coalities kunnen later veel toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. Het concreet meten van resultaten is lastig met een corporate communicatiestrategie. Veel resultaten zijn niet tastbaar. Het is echter zo dat corporate communicatie ervoor zorgt dat relaties in verloop van tijd vergemakkelijken. Hoe meer je dan ook investeert in communicatie hoe meer je ervoor terugkrijgt.
  3. Corporate communicatie werkt niet van organisatieverhaal naar stakeholdersbehoeftes, maar juist andersom. Er dient te alle tijden gekeken te worden naar wat een organisatie is of biedt en hoe dit interessant of relevant van zijn voor stakeholders.
  4. Transparantie is key. Zeker in een wereld waar consumenten waarde hechten aan de ethische en morele waarden van een bedrijf. Enkel mooi weer spelen en de positieve succesverhalen delen werkt niet meer. Niet enkel wordt transparantie tegenwoordig erg gewaardeerd, er kan ook niet meer aan ontkomen worden. Alles is op te zoeken en uit te vinden op het internet en hiervoor hoeft iemand geen detective te zijn. Alleen positieve verhalen naar buiten brengen verlaagt het vertrouwen en kan de positie als trusted partner
  5. Een corporate communicatiestrategie dient er een op maat te zijn. De standaard en bestaande roadmaps en formats zijn niet geschikt voor alle organisaties. Elke organisatie is immers uniek. Een corporate communicatiestrategie moet aangepast worden op de specifieke bedreigingen en kansen die een organisatie bezit. Deze kunnen verloren gaan bij het gebruiken van een standaard format. Hierbij komt ook dat voor een corporate communicatiestrategie er kennis moet zijn over alle aspecten binnen een organisatie.