Stevent de regio de Randstad voorbij? En: welke partij heeft het meeste aandacht voor jouw regio?

Op basis van data analyseerde en vergeleek Wepublic de verkiezingsprogramma’s van 2021 ten opzichte van 2017. Deze keer: ingezoomd op de regio’s.

In de programma’s van de politieke partijen is ruim 25% meer aandacht voor de regio dan in 2017. Is daarmee gehoor gegeven aan de roep om aandacht van regio’s buiten de Randstad? Wellicht is dit het resultaat van de opkomst van sterke regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) waarin de drie noordelijke provincies zich verenigen. Of zien partijen kans op electoraal gewin? Opvallend is dat op veel lijsten prominent staat vermeld waar kandidaten vandaan komen. De regio staat op de Haagse radar.

Christelijke partijen roemen regio

Van oudsher voelt het CDA zich thuis in de regio. Het nieuwe programma laat daarbovenop nog een verdubbeling zien. De SGP besteedt zelfs 3 keer zoveel aandacht aan de regio ten opzichte van het verkiezingsprogramma in 2017. De echte regioroemer is wel de CU. Deze partij besteed het meeste aandacht aan de regio. Bij partijen als de VVD, D66, SP en PvdA neemt de regio-aandacht juist af. De regio wordt door partijen niet langer gezien als een achtergesteld gebied. Het woord ‘krimpgebied of krimpregio’ kent een daling van 40%.

Noord-Nederland aan kop

De drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, lijken de grote regionale winnaar te worden van de verkiezingen. Althans in het gevecht om de aandacht. Na lang in het verdomhoekje te hebben gezet heeft Noord-Nederland zich goed op de kaart gezet en krijgen ze meer aandacht dan de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij elkaar. Oftewel: ruim 6 miljoen tegenover zo’n 1,5 miljoen inwoners in het Noorden. De volgende stap is natuurlijk om agenda en aandacht om te zetten naar het gewenste beleid. Maar de toon is gezet en het fundament ligt er.

De Randstad

Uiteraard zijn de Randstadregio’s niet overgeslagen. Veruit de meeste aandacht gaat uit naar Noord-Holland. Grootste aandachtstrekkers: Schiphol en Amsterdam. Ook gaat het over de Amsterdamse Noord-Zuidlijn en een metroverbinding tussen Almere en Amsterdam. De rest van de regio wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten. Dit is bij Zuid-Holland anders. De aandacht is verspreid over de provincie. Ook zien we een grote variëteit aan thema’s, zoals de campussen van Leiden en Den Haag en de technische studies in Delft. Andere highlights uit de regio zijn de Maasvlakte, de Rotterdamse haven, Rotterdam The Hague Airport. De aandacht voor Utrecht kent een verdubbeling. Onderwerpen als meer spoorverbindingen en woningbouw staan hierbij vermeld.

Verdubbeling van aandacht voor Zeeland en Flevoland

De aandacht voor zowel Zeeland als Flevoland is verdubbeld. De Zeeuwen krijgen van de partijen met name aandacht op onderwerpen als de haven, windenergie, kennis en werkgelegenheid rondom de marine. De aandacht vanuit het hele politieke spectrum is toegenomen voor de provincie Flevoland. Belangrijkste aanknopingspunt: Lelystad Airport.

Aandacht Limburg, Brabant en Oost-Nederland onveranderd

Waar de meeste aandacht in andere regio’s voortkomt vanuit de christelijke partijen steken de PvdA en D66, ondanks hun natuurlijke Randstad positie, hun nek uit voor het oosten. Met onderwerpen als droogte, FoodValley, natuur in de Veluwe en treinverbindingen. Als één van de weinige regio’s wordt Noord-Brabant expliciet genoemd door de VVD, in relatie tot Brainport en Eindhoven Airport. De CU en D66 zijn de twee partijen die het meeste aandacht besteden in hun programma’s aan Brabant. Terwijl deze partijen opvallend genoeg geen deel uitmaken aan het provinciaal bestuur. Hekkensluiter is Limburg. Deze provincie krijgt de minste expliciete aandacht van partijen. Gaat het over Limburg dan wordt gerefereerd aan treinverbindingen met België en Duitsland, de mijnbouw, stedelijke ontwikkeling in Parkstad en de verduurzaming van chemisch cluster Chemelot.

En nu? Krijgen we een regeerakkoord waar regionaal Nederland de vingers bij aflikt?

De regio heeft zich op de kaart gezet. Bewustere en professionelere inzet van public affairs levert een betere uitgangspositie op de agenda en aan tafel. Nu volgt de strijd om deze agenda om te zetten in hard beleid en geld. Krijgen we een regeerakkoord waar regionaal Nederland de vingers bij aflikt?

Ook een analyse op een voor jou relevant thema? Neem voor de mogelijkheden contact op met Robin Beentjes via [email protected].

Meer lezen